مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر

دوشنبه 13 تير 1401

معرفی واحد آموزش

شرح وظايف واحد آموزش :

 

1. طراحی اجرای نظام سیستم آموزش و تشکیل جلسات کمیته آموزشی اورژانس استان.

 

2. تدوین برنامه آموزشی سالیانه.

 

3. تهیه شناسنامه برنامه های آموزشی

 

4. طراحی دوره های آموزشی.

 

5. برگزاری دوره های بازآموزی مداوم.

 

6. برگزاری آزمون از کلیه پرسنل اورژانس

 

7. برگزاری دوره های عملی و عملیاتی جهت کلیه پرسنل اورژانس

 

8. برگزاری آزمون های روانشناسی از کلیه پرسنل اورژانس

 

9. برگزاری آزمون های سالیانه جهت تکمیل ظرفیت دانشکده علوم پزشکی در رشته فوریتهای پزشکی

 

10. آموزش پرسنل سازمان های امدادی. 11. آموزش پرسنل سایر سازمانها.

 

12. برنامه ریزی و اجرای آموزش همگانی و اطلاع رسانی به مردم

 

13. همکاری با صدا و سیمای استان

 

14. همکاری با رسانه ها و مطبوعات استانی.

 

15. همکاری با NGOها

 

16. ایجاد بانک اطلاعاتی آموزشی جهت کلیه پرسنل اورژانس.

 

17. پژوهش در امور مرتبط.

 

عملیات اورژانس
واحد مالی اداری
آموزش
کارگروه بهداشت
اورژانس بیمارستانی
روابط عمومی
بیشتر
ارتباط با ریاست
بیشتر
تالار گفتمان
آموزش