مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر

يکشنبه 6 آذر 1401

آمبولانس خصوصی

فرایند مجوز تأسیس مراکز آمبولانس خصوصی

 

1- ارائه تقاضا نامه به شبکه های بهداشت ودرمان

 

2-ارسال مدارک ودرخواست متقاضی به معاونت درمان دانشگاه

 

3- بررسی مدارک ودرخواست متقاضی توسط معاونت درمان دانشگاه (اداره امور پروانه ها)

 

4-طرح موضوع در کمسیون ماده 20 وصدور موافقت اصولی با مهلت یکساله 

 

5-اعلام صدور موافقت اصولی به متقاضی  با مهلت یکساله جهت راه اندازی

 

6-تهیه

 

الف-مکان موسسه(دارای تایید بهداشت،اماکن ناجا وکارشناسان صدور پروانه های دانشگاه) و 6قسمت مجزا و دارای پارکینگ برای آمبولانس ها

 

ب- خرید 2 دستگاه آمبولانس استاندارد به نام مؤسس یا مؤسسین که توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه بازدید وکارت معاینه طبی استاندارد یک ساله صادر می گردد

 

ج-معرفی نیروی انسانی واجد شرایط

 

ارائه مدارک تحصیلی وعدم اعتیاد وسوء پیشینه وکپی کارت ملی و شناسنامه و.....

 

د- معرفی نیروها جهت شرکت در دوره آموزشی و اخذ گواهی قبولی 

 

ه-معرفی 2 نفر پزشک با مدارک لازم برای مسئول فنی

 

7-ارسال مدارک فوق به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور

 

8- اعلام نظر مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کشور

 

9- طرح در کمسیون ماده 20 دانشگاه  و صدور پروانه های تاسیس و مسئول فنی

 

10- پس از صدور پروانه تاسیس ومسئول فنی معرفی آمبولانس های موسسه توسط مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه به اداره شماره گذاری راهنمایی ورانندگی جهت صدور پلاک

 

11-شروع به کار قانونی موسسه آمبولانس خصوصی

 

 

 

عملیات اورژانس
واحد مالی اداری
آموزش
کارگروه بهداشت
اورژانس بیمارستانی
روابط عمومی
بیشتر
ارتباط با ریاست
بیشتر
تالار گفتمان
آموزش